Роль информационных технологий при подготовке кадров новой формации в сфере бухгалтерского учета

Автор статьи:  Адильбекова Г.

Место работы автора:  Казахский национальный педагогический университет им. Абая

Год выпуска:  2010

Номер журнала:  1(24)

Страницы:  С. 60-66

Резюме на казахском языке:  Бұл мақала бухгалтерлік есеп саласында жаңа формациялы кадрларды, мамандарды дайындау мәселесіне арналған. Қазіргі таңда бухгалтерлік мақсаттарды автоматтандыруға арналған бағдарламалардың, ақпараттық-компьютерлік технология әдістері көмегінсіз жоғарғы дәрежелі көрсеткішке жету және өз бетінше дәйекті, нәтижелі шешімдерді қабылдауға мүмкін емес. Сонымен қатар, бухгалтерлік бағдарламаларды пайдалану мамандарды (бухгалтерлер, аудиторлар, талдаушылар) даярлау кезінде бухгалтерлік есепке басқа көзқараспен қарауға, білімді тереңдетуге және жүйелендіруге септігін тигізеді.

Резюме на английском языке:  The article is devoted to urgent task – to prepare new formation frames in the sphere of business accounting. Currently, it is impossible to reach high professionalism, capability to take proved and effective decisions, without proper knowledge in IT methods. In addition, use of accounting programs in educational process of such specialists as accountants, auditors, financial analysts, allows considering business accounting form other point of view, forwarded to deep and systematic knowledge.

Список литературы:  
1. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. Послание Президента страны народу Казахстана.- Алматы, 1997.
2. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета / Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколова, М.: Финансы и статистика, 2003.
3. Государственный общеобязательный стандарт образования РК, специальность «Бухгалтерский учет и аудит», 2001

Электронный вариант:  скачать 


Последние Новости

  • 28.11.2012

    Казахстанская общенациональная пробная подписка на IEEE/IET

  • 20.12.2011

    В шаге от цели «Smart»

  • 20.12.2011

    Инновационный прорыв региона

Форма Авторизации

ВойтиВойти
  • Забыли пароль?