Роль глобализации в национальных финансовых кризисах

Автор статьи:  Малетина О.А.

Место работы автора:  Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова

Год выпуска:  2011

Номер журнала:  1(27)

Страницы:  С. 90-94

Резюме на казахском языке:  Бұл мақалада автор дүниелік үнемдеулердің негізгі қозғаушы күшпен дамытулар бастаған қаржы ғаламдану туралы айтып жатыр. Не туралы куәландырғаным, оның деңгей нақтылы жеткізілмеді, сонымен қатар, валюталық-қаржы 1997-1998-х гг дағдарыстар, сол қаржы өзара тәуелділіктер биік деңгейді ең растап. Сонымен бірге автор дүниелік экономикалық жағдаят кеңістікке динамикалық кіретін Қазақстанға ғаламданудың әсерлері тақырыпты тиісіп жатыр. Сондай мәселелер туралы айтылып жатыр : нарықта дүниелігі дересурсты дағдарыстар, әлеуметтік поляризация, агрессивті спекулятив,бүкіл әлемдік инфляция, ең өткір бәсекелестік. Шешімге автор қорытынды істеп жатыр, не ғаламданудың дәуірі барлық әлем адамдар миллиондар үшін мүмкіндіктердің массаны ашып жатыр. Саудалар, жаңа технологиялар, шетел инвестициялар үлкеу адам баласылар экономикалық жағдаят өсуге және ел үшін өрлеуге мүмкіндік туғызып жатыр.

Резюме на английском языке:  Author of the article says about financial globalization, which has become amajor driving force behind the development of world ekonomy. Kazahstandynamically included into the global economy, to fully feel all the effects ofglobalization. Along with a whole range of positive effects on the economy at arapid integration faced by new factors. In conclusion, the author says that the era ofglobalization offers many opportunities for millions of people around the world. Increased trade, new technology, foreign investment contributes to economicgrowth and human progress. But at the same time carries and threats: terrorism,uncontrolled financial flows, the integration of criminal organizations and, as aconsequence, the emergence of national and global financial crises, which in thecontext of globalization are not restricted by national boundaries, their fluctuationshave an impact on most countries.

Список литературы:  
1. Кастельс М. Сетевая экономика, процессы глобализации и Россия //Альтернативы. - 2001. - 4. - С.18.
2.Сулейменов О. Евразийский Союз - к глобальной взаимозависимости// Евразия. Народы. Культуры. Религии. - 2001. - 7. - С.26-29.94
3.Махин В. Программы ведущие в ВТО // Казахстанская правда. -2003. - 9 сентября. - С.1-3.
4.Култыгин В.П. Социальные проблемы глобализациии в Европейском Сообществе // Традиционные и новые ценности: политика, социум,культура: Матер. междунар. конф. - М.: Изд-во МГИМО, 2001. - С.67-68.

Электронный вариант:  скачать 


Последние Новости

  • 28.11.2012

    Казахстанская общенациональная пробная подписка на IEEE/IET

  • 20.12.2011

    В шаге от цели «Smart»

  • 20.12.2011

    Инновационный прорыв региона

Форма Авторизации

ВойтиВойти
  • Забыли пароль?