Особенности принятия решений субъектом стратегического менеджмента

Автор статьи:  Юйчунь Ма

Место работы автора:  Казахский национальный педагогический университет им. Абая

Год выпуска:  2011

Номер журнала:  1(27)

Страницы:  С. 55-59

Резюме на казахском языке:  Бұл мақалада басқарушылық шешімдердің мәнін ашу қарастырылған.Басқарушылық шешімдер ресми ұйымдарда жұмыс істейтін және иелерменбасқа да нақты тұлғалардың алдында жауапкершіліктері бар кәсібименеджерлермен қабылданады. Басқарушылық шешім басқа шешімдердіңтүрлеріне ұқсас емес. Оның негізгі мақсаты ұйымның тұрақты дамуы менгүлденуі болып табылады. Ресми ұйымның шегінен тыс, яғнизерттеушілердің жасанды шартта жасалған немесе басқа жағдайдақабылданған шешімдер басқарушылық шешімдер болып саналмайды.Басқарушылық шешімнің бір қатар нақты сипаттамасы бар.Сонымен қатар ерекше қабілетті болатын бір қатар анықпараметрлерлермен сипатталады. Басқарушылық шешім күрделі үрдістіңсалдары болып табылады, яғни оны әуелі түсіну және тиімді пайдалануқажет. Сонымен қатар, бұл көп уақыт пен назар аудару қажет ететін маңыздыүрдіс болып табылады. Тиімді ұйымдастыру және жақсы жетекшілік етудіңқажетті шарты - бұл жетістікке жеткізетін жүйелі шешім қабылдау.Басқарушылық шешімнің маңызын түсіну осыған ықпал етеді.

Резюме на английском языке:  The author of the article made an attempt to reveal the essence of themanagerial decision-making. Decisions are made by professional managers whowork in the formal business organizations and who bear responsibility beforeowners and other individuals. Managerial decision is not similar to any other typeof decision. Its main objectives are prosperity and constant development of theorganization. Decisions made in any other circumstances and created byresearchers in artificial conditions cannot be considered as managerial decisionsfor they were not made within the limits of the formal organizations.60The managerial decision has a number of certain characteristics. It also ischaracterized by a number of certain parameters which make it stand alone. Themanagerial decision is a consequence of difficult processes, therefore it isnecessary to understand it first, and then use it effectively. Moreover, it is a veryimportant process which needs time and attention. The ultimate condition of goodmanagement and effective organization is a consecutive decision-making processwhich leads to success. Understanding the essence of managerial decision in manyrespects will promote it.

Список литературы:  
1. Акулов В., Рудаков М. К характеристике субъекта стратеги-ческого менеджмента//Проблемы теории и практики управления. – 2008. - 4.
2. У.Викри и Дж. Миррлизу. Возможность предсказания параметроввнешней среды экономическими субъектами. / Статья для журнала«Harvard Business Review - Россия». Июнь-июль 2006.

Электронный вариант:  скачать 


Последние Новости

  • 28.11.2012

    Казахстанская общенациональная пробная подписка на IEEE/IET

  • 20.12.2011

    В шаге от цели «Smart»

  • 20.12.2011

    Инновационный прорыв региона

Форма Авторизации

ВойтиВойти
  • Забыли пароль?