Тастаңды жерлерді игерудің тиімді жолы – көпжылдық шөптер егу

УДК:  631.452:631.111.3.

Автор статьи:  Нургалиев А.М.

Соавторы:  Кабаева С.М.

Место работы автора:  Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

Название журнала:  Ғылым және бiлiм

Год выпуска:  2009

Номер журнала:  4(17)

Страницы:  с.20-23

Резюме на казахском языке:  Мақалада ауыспалы егіс айналымынан шығып қалған жерлердің құнарлығын және агрофизикалық көрсеткіштерін қалпына келтіру мақсатында екпе жемшөп алқаптарын жасау бойынша зерттеу нәтижелері келтірілген. Ол үшін ксерофилді астықтұқымдастар – жоңышқа, арпабас, еркек шөп, тарлау қияқ, ал бұршақ тұқымдастардан – жоңышқа пайдаланылды. Бұл дақылдардың таза егістіктері барылық тәжірибелерге бақылау ретінде есептелді. Келесі варианттар екі құрамдас – жоңышқа және астық тұқымдастарының біреуі және үш құрамдас – жоңышқа және екі астық тұқымдас дақыл.

Резюме на английском языке:  Results of researches on creation of sowed stern fields, on the lands which are out of corn wedge, in order to recove the fertility and agro-physical characteristic are given in the article. For this purpose, xenophiles cereals - medic ago, brooms interims, agropyrum and such bob as – Lucerne were used. Pure sowings of these cultures served checking to the whole experience. The following variant was double – Lucerne and one of the cereal and triple grass-mixtures – Lucerne and two cereals.

Список литературы:  
1. Батыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы. Статистикалық жинақ. / құраст. БҚО статистика департаменті – Орал, 2008. – 19-20 бет.
2. Бекмухамедов, Э. Л. Западный регион республики Казахстан / Э. Л. Бекму-хамедов, Б. У. Утепов, А. Е. Есимбетов, С. К. Култаев, Г. К. Абдуллин. // Пастбища и сенокосы Казахстана. – Алматы. – 1998. – С. 12-28.
3. Можаев, Н. И. Люцерна на корм и семена / Н. И. Можаев. – Алма-Ата : Кайнар. – 1981. – 128 с.

Электронный вариант:  скачатьВ статье изложены результаты исследований по созданию сеяных кормовых угодий, на землях вышедших из зернового клина, с целью восстановления плодородия и агрофизических свойств. Для этого были использованы ксерофильные злаки – житняк, кострец, ломкоколосник, а из бобовых – люцерна. Чистые посевы этих культур служили контролью ко всему опыту. Следующими вариантами были двойные – люцерна и один из злаков и тройные травосмеси – люцерна и два злака.

 


Последние Новости

  • 28.11.2012

    Казахстанская общенациональная пробная подписка на IEEE/IET

  • 20.12.2011

    В шаге от цели «Smart»

  • 20.12.2011

    Инновационный прорыв региона

Форма Авторизации

ВойтиВойти
  • Забыли пароль?